درس ها


نام درس:پايگاه داده پيشرفته
سر فصل درس:

1- پردازش پرس و جوها

2- بهینه سازی پرس و جوها

3- تراکنش ها

4- همروندی تراکنش ها

5- ترمیم تراکنش ها

6- معماری پایگاه داده

7- پایگاه داده موازی

8- پایگاه داده توزیع شده

منابع درس:

1- Database System Concepts, Sixth Edition

by: Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan

2- مفاهیم سیستم پایگاه داده، ترجمه فصل دوازدهم (پردازش پرس و جو)

3- مفاهیم سیستم پایگاه داده، ترجمه فصل سیزدهم (بهینه سازی پرس وجو)

4- مفاهيم سيستم پايگاه داده، ترجمه فصل چهاردهم (مديريت تراكنش)

5- مفاهیم سیستم پایگاه داده، ترجمه فصل پانزدهم (کنترل همروندی)

6- مفاهیم سیستم پایگاه داده، ترجمه فصل شانزدهم (ترمیم)

7- مفاهیم سیستم پایگاه داده، ترجمه فصل هفدهم (معماری پایگاه داده)

8- مفاهيم سيستم پايگاه داده، ترجمه فصل هجدهم (پایگاه داده موازی)

9- مفاهیم سیستم پایگاه داده، ترجمه فصل نوزدهم (پایگاه داده توزیع شده)

 

نمونه سوالات میانترم از فصل های 12 و 13

نمونه سوالات پایان ترم از فصلهای 14 و 15 و 16

جلسات کلاسی

نام درس:سيستم هاي عامل
سر فصل درس:

1- مفاهیم اولیه سیستم عامل

2- فرایندها

3- نخ ها

4- زمانبندی پردازنده

5- همگامی فرایندها

6- بن بست

7- مدیریت حافظه اصلی

8- حافظه مجازی

سرفصل مصوب وزارت علوم

منابع درس:

1- مفاهیم سیستم عامل تالیف:سیلبرشاتز

2- سیستم های عامل تالیف: دکتر نقیب زاده

3- سیستم عامل تالیف: استالینگز

جلسات کلاسی

نام درس:امنیت پایگاه داده ها
سر فصل درس:
منابع درس:
  1. Handbook of Database Security Applications and Trends
  2. Acten Model
  3. Dion Model
  4. SeaView Model
  5. Role Base Access Control

نمونه سوال پایان ترم

جلسات کلاسی

نام درس:طراحي الگوريتم ها
سر فصل درس:
منابع درس:

1- Foundations of Algorithms

2- Introductions to Algorithms 

نمونه سوال ميانترم

نمونه سوال پايان ترم

جلسات کلاسی

نام درس:مباني برنامه نويسي
سر فصل درس:
منابع درس:
جلسات کلاسی

نام درس:سیستم های عامل پیشرفته
سر فصل درس:
منابع درس:

1. Distributed Systems By: Tanenbaum

2. Operating System Concepts By: Silbershatz

جلسات کلاسی