جلسات کلاسی

پايگاه داده پيشرفته

شماره جلسهعنوان جلسهPDFPPTتمرینمهلت تحویل
اولمعرفی درس -
دومپردازش پرس و جو -
سومادامه پردازش پرس و جو -
چهارمادامه پردازش پرس و جو -
پنجمبهينه سازي پرس و جو -
ششمادامه بهینه سازی پرس و جو -
هفتمادامه بهینه سازی پرس و جو -
هشتممیانترم - - -
نهمتراکنش ها -
دهمکنترل همروندی -
یازدهمادامه کنترل همروندی -
دوازدهمادامه کنترل همروندی -
سیزدهمسیستم ترمیم -
چهاردهمادامه سیستم ترمیم -
پانزدهممعماریهای سیستم پایگاه داده -
شانزدهمپایگاه داده های موازی -
هفدهمادامه پایگاه داده های موازی -
هجدهمپایگاه داده های توزیع شده -
نوزدهمادامه پایگاه داده های توزیع شده -
بیستمادامه پایگاه داده های توزیع شده -

سيستم هاي عامل

شماره جلسهعنوان جلسهPDFPPTتمرینمهلت تحویل
اولمعرفی درس - - -
دوممرور یک سیستم کامپیوتری - -
سوممرور یک سیستم کامپیوتری - -
چهارمتوصیف و کنترل فرایند - -
پنجمنخها، ریزهسته - -
ششمهمروندی - -

امنیت پایگاه داده ها

شماره جلسهعنوان جلسهPDFPPTتمرینمهلت تحویل
اولمعرفی درس - -
دوممرور بر مباحث درس - -
سوممدلهای کنترل دسترسی اختیاری -
چهارممدلهای کنترل دسترسی اجباری - -
پنجممدل کنترل دسترسی مبتنی بر نقش - -
ششممدل مدیریت دسترسی مبتنی بر نقش - -
هفتمپایگاه داده های بقراطی - -
هشتمپرس و جو روی داده های رمز شده - -

طراحي الگوريتم ها

شماره جلسهعنوان جلسهPDFPPTتمرینمهلت تحویل
اولمعرفی درس - - -
دومتحلیل و ارزیابی الگوریتم - - -
سومنمادهای مرتبه زمانی - - -
چهارمروش تقسیم و غلبه - - -

مباني برنامه نويسي

شماره جلسهعنوان جلسهPDFPPTتمرینمهلت تحویل

سیستم های عامل پیشرفته

شماره جلسهعنوان جلسهPDFPPTتمرینمهلت تحویل
اولمعرفی درس - -
دوممقدمه سیستم عامل توزیع شده - -
سومفرایندها - -
چهارمانحصار متقابل - -
پنجمسیستمهای بلادرنگ - -
ششمحفاظت - -
هفتمامنیت - -
هشتمسیستم فایل - -
نهمFAT , ... - -
دهمسیستم فایل توزیع شده - -
یازدهمماشینهای مجازی - -